od 24.5.2007
 

Institut temporální fyziky

Expedice TEMP 41

Vítejte na stránkách Institutu temporální fyziky...V současnosti vypisujeme konkurz na účastníky vědecké expedice do skupiny TEMP 41. Po každém účastníkovi expedice vyžadujeme Palubní minimum, známé pod certifikovaným označením TEMPOPILOT. Minima lze dosáhnout splěním níže uvedených zkoušek. Za každou zkoušku lze získat jedno z písmen slova TEMPOPILOT; po dosažení celého jména může účastník expedice užívat výhod plynoucí z certifikovaného titulu.

Důležité: Body palubního minima lze plnit pouze v určitých termínech. Aktuální termíny sledujte na této stránce...


prof.RNDr. Čestmír Fuks PhD.,TFd.
vedoucí Institutu pro temporální fyziku a garant výzkumuAstronomie
o Zná rozdíl mezi planetou, hvězdou a měsícem
o Umí vyjmenovat 8 planet sluneční soustavy
o Připraví si jeden nákres libovolného souhvězdí, napíše k němu charakteristiku, dobu výskytu a zajímavosti.
o Připraví si jednu zajímavost z oboru astronomie


Historie a geografie
o Zná rozdíl mezi počasím a podnebím
o Zná 7 světadílů a umí charakterizovat jejich obyvatele
o Připraví si jednu historickou událost, kterou textově a obrázkově osvětlí (mapy, portréty postav…) a zaujme k ní nějaké stanovisko (názor).
o Připraví si jednu zajímavost z oboru historie a geografie


Mechanika vesmírných zařízení
o Představí jeden fyzikální zákon, uvede autora a vysvětlí jej.
o Zná jednoduché nástroje (páka, kladka, nakloněná rovina) a umí popsat jejich funkci.
o Připraví si nákres jednoho jednoduchého stroje (nástroje, přístroje, svého vlastního vynálezu atd.), který bude popisovat, jak přístroj funguje.
o Připraví si jednu zajímavost z oboru mechanika vesmírných zařízení.


Evoluční biologie
o Umí vysvětlit rozdíl mezi člověkem a zvířetem.
o Vyjmenuje alespoň tři vyhynulé předchůdce člověka.
o Nakreslí strom života jeho nejbližší rodiny a pojmenuje na nich rodinné vztahy.
o Připraví si jednu zajímavost z oboru biologie.


Navigace
o Určí sever na vybraném místě a vysvětlí, podle čeho se orientoval.
o Vysvětlí pojmy azimut, vrstevnice, poledník a měřítko mapy.
o Připraví mapu svého nejbližšího bydliště (vytvořenou ručně).
o Připraví si jednu zajímavost z oboru navigace.


První pomoc
o Umí vysvětlit rozdíl mezi úžehem a úpalem, zná druhy zlomenin a krvácení.
o Umí vyjmenovat příslušenství lékárničky.
o Připraví manuál, jak má člověk postupovat, když přijede k autonehodě.
o Připraví si jednu zajímavost z oboru první pomoc.


Informační technologie
o Umí vysvětlit rozdíl mezi hardwarem a softwarem.
o Vyjmenuje alespoň 5 softwarových programů a popíše, k čemu slouží
o Vyrobí v počítači plakát Institutu temporální fyziky, který následně zašle e-mailem na adresu zadavatele úkolu.
o Připraví si jednu zajímavost z oboru IT.


Geologie a anorganická chemie
o Umí vysvětlit rozdíl mezi horninou a nerostem.
o Zná prvky, které se vyskytují v živých organismech.
o Donese jednu horninu či nerost a poreferuje, co o něm ví.
o Připraví si jednu zajímavost z oboru chemie.


Týmové a komunikační schopnosti
o Umí popsat, koho by z oddílu chtěl v pětičlenné posádce vesmírné lodi a proč (všímá si vlastností kladných i záporných, zná silné i slabé stránky své posádky).
o Umí provést improvizovanou řeč na zadané téma. (např.: přesvědčení týmu, že déšť je lepší než slunečno; povzbuzení posádky při prohraném zápase atd.
o Nakreslí mapu vztahů v současném oddíle (někdo má k někomu blíž, někdo dál, někdo je šéfík, někdo je úplně out).
o Připraví si zajímavost o jednom členu z oddílu, o níž zatím nikdo neví (např.: Klíma vášnivě sbírá známky, ale stydí se za to).


Přemýšlení o světě
o Srovnej svobodu svoji, svobodu příslušníka kmene Sun (Křováka)a svobodu pandy královské. V čem si svobodný ty, v čem naopak oni?
o Vybere tři pořady, na které se dívá v televizi; popíše, proč se na ně dívá a vysvětí, co mu přinášejí.
o Výtvarně zpracuje téma „co mi dává skauting“.
o Pohovoří o své oblíbené knížce a vysvětlí, proč patří mezi jeho oblíbené.


 

© 2002 - 2006 »Osmnáctka« 18. skautský oddíl České Budějovice